Najbardziej popularne i polecane tematy szkoleń:

„PRACA Z RODZINĄ DOTKNIĘTĄ PRZEMOCĄ W PRAKTYCE - TWORZENIE PLANÓW POMOCY” 

Podniesienie kompetencji ofiary w zakresie możliwych działań ratunkowych, motywowanie, opracowanie planu bezpieczeństwa,  zasady wyznaczania celów pracy, budowanie kontraktu, etapy zmiany, wskazówki do prowadzenia rozmów motywujących z osobami stosującymi przemoc, radzenie sobie z manipulacją. Strategie działania z rodzina dotkniętą przemocą, praca z metodą indywidualnego przypadku, z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie - standard pracy socjalnej z rodziną dotkniętą przemocą

„WYPALENIE ZAWODOWE - PROBLEM JEDNOSTKI I  ORGANIZACJI. SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM ”

Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu na poziomie organizacji i jednostki. Objawy, przyczyny wypalenia zawodowego. Etapy wypalenia zawodowego. Sposoby przeciwdziałania wypaleniu, na poziomie organizacjii jednostki. (między innymi: elementy komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, asertywności).

„USŁUGA PRACY SOCJALNEJ Z OSOBĄ LUB RODZINĄ WYMAGAJĄCĄ WSPARCIA I POMOCY"

Szkolenie prezentuje praktyczne rozwiązania dotyczące pracy socjalnej realizowanej zgodnie z metodycznym podejściem. Praktyczne wskazówki w realizacji etapów metodycznego postępowania to podstawowy warunek do uzyskania zmiany w życiu osoby lub rodziny wymagającej pomocy.

„ROZDZIELENIE PRACY SOCJALNEJ OD POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ" 

Szkolenie prezentuje plusy i minusy wypracowanych zmian w ramach projektu systemowego  "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" oraz praktycznego wdrożenia tych rozwiązań w MOPS Kraków. Pracownicy pracujący w obecnym systemie poznają na czym polega odróżnienie działań pomocowych w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego od pracy socjalnej. Szkolenie przewidziane jest także dla kadry zarządzającej ośrodkami pomocy społecznej.

„WŁADZA W PRACY SOCJALNEJ PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DO KORZYSTANIA Z PRZEPISÓW PRAWA PRZEZ PRACOWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ" 

Działanie na styku korzystania z przepisów prawa kiedy należy podjąć decyzję o odebraniu dziecka z rodziny, leczenia psychiatrycznego bez zgody czy przeciwdziałania przemocy w rodzinie zawsze jest dla pracownika dyskusyjne i wymaga nie tylko znajomości przepisów ale także doświadczeń pracowników z innych ośrodków.

„SKUTECZNE DZIAŁANIE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE" 

Sprawne działanie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest podstawą skutecznej pomocy osobom doświadczającym przemocy. Szkolenie porządkuje zadania poszczególnych służb ale także przedstawia jak skutecznie pomagać nawet w sytuacji beznadziejnej.